Suri Cruise

Is Suri Cruise a style icon to your kids?